مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

امام سجاد علیه السلام

مطالب مربوط  به امام سجاد علیه السلام در باره مهدویت و حتی روایات دیگر که در سایت منجی دوازدهم  از آن استفاده شده است در این بخش قرار میگیرد