مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

وظایف منتظران

وظایف و آداب منتظران امام زمان  در این بخش قرار میگیرد که تحت عنوان وظایف منتظران آورده ایم