مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چینیان و مهدویت

امام زمان(عج) در منابع یهود-مسیحیت-هندو،زرتشتی،چینیان،برهماییان

قطعه از سخنرانی در انجیل در مورد امام زمان(عج): همچنان ک برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر میشود ظهور پسر انسان  نیز چنین خواهد شد آنگاه علامت پسر انسان  ظاهر  کرد و آنگاه پسر انسان..... در زبور:قدمها به انصاف  داوری …