مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چگونگی ظهور

«خضوع در برابر مومنان»سومین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور-۲۰

«در مقابل مومنان خاضع هستند» این سومین ویژگی اصحاب قائم (عج) در زمانه ظهور در آیه سوره مائده است. خضوع و خشوع گوهری است که انسان را شبیه به بهترین های عالم یعنی اصحاب امام عصر (عج) می کند. در روایتی آمده است که خداوند به موسی بن عمران…

«محبت یاوران مهدی نسبت به خداوند»دومین ویژگی یاران امام (عج) در عصر ظهور-۱۹

«آنان خداوند را دوست دارند» این ویژگی دوم اصحاب قائم (عج) در زمانه ظهور است که در آیه سوره مائده بیان شده است. محبت هنگامی به کمال می رسد که رابطه ای دو طرفه باشد؛ بندگان خوب خدا او را از صمیم قلب دوست دارند، جاذبه ای از درون آنها را به…