مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد چه دوزخی چه بهشنی چه طاعنی چه گناهی