مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چه منتظرانی

مراتب انتظار بر اساس نیت منتظران

می‌توان انتظار فرج را به چند مرتبه و درجه تقسیم نمود که هر کدام فضیلتی متفاوت از دیگر درجات انتظار را دارا می‌باشند و ملاک اصلی در تعیین این درجات و مراتب، نیت و هدف افراد از این انتظار می‌باشد، همانگونه که در حدیثی مشهور، ارزش…