مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چهارمین عامل پیروزی امام زمان(عج)، «تسخیر طبیعت»7

«تسخیر طبیعت»چهارمین عامل پیروزی امام زمان(عج)-۷

حکومت سلیمان نبی در قرآن کریم همراه با اموری خارق العاده عجین شده است. او با قدرت الهی خویش توانست جنیان را به استخدام بگیرد و باد و پرندگان و ... را برای خویش مسخر سازد.بهره مندی از همین امور خارق العاده موجب پیروزی های سلیمان شد تا…