مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چشمى كه داشت تازگى از شبنم نگاه در انتظار با گذر لحظه شد عجین پر شد تمام ظرف زمان بى حضور تو پس كى ظهور مى‏كنى اى منجى زمین . . .

پر شد تمام ظرف زمان بی حضور تو

آخرین جمعه ی سال است کجایی آقا؟ آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟ یک نفر عاشق اگر بود زمین می فهمید! عاشقی بی تو محال است کجایی آقا؟ __________ چشمى که داشت تازگى از شبنم نگاه در انتظار با گذر لحظه شد عجین پر شد تمام ظرف…