مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرا زمان ظهور

تعیین زمان ظهور منجی!؟

برخی ادّعا می‌کنند که تعیین زمان ظهور امام (عج) امکان‌پذیر است. با پژوهش و بررسی ادلّه شرعی و عقلی، در می‌یابیم که نهی توقیت از جمله اموری است که در بسیاری از اخبار و روایات بر آن تأکید و توصیه شده است که اعلام زمان ظهور، امری…