مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرا توسل

سر درس امامت ۹۳ (توسل، دومین نتیجه ولایت تکوینی ۲)

همانطور که برای سیراب شدن ضرورتا به «آب» متوسل می شویم زیرا می دانیم که او وسیله سیرابی است باید برای حل و فصل امور دنیا و آخرتمان نیز به «امام» متوسل شویم زیرا می دانیم که او بر اساس ولایت تکوینی گسترده ای که دارد واسطه الهی در تحقق تمام…