مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چرا امامت

سر درس امامت ۱۱(عصمت امام در تمام عمر، پیام دوم آیه ابتلاء (۳))

گذشت که وصف منفی موجود در آیه ابتلاء (ظالم نبودن امام) به این معناست که امام باید در تمام عمر عادل باشد حال با توجه به این اصل به محضر روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه آله می رویم. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)فرمود:…