مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

چاه حمکران

ماجرای چاه جمکران و عریضه نویسی

جریان چاهی که در جمکران است چیست؟ پاسخ: در عصر غیبت نیز مانند عصر حضور مومنین گاه گرفتاری های شدید دارند از امامان نقل شده است که در چنین شرایطی شخص در برگه ای نام خدا ، پیامبر و امامان را نوشته ( عباراتی مخصوص دارد) و با…