مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

دانش قرآن علی داند – علی مطلع از آیات قرآن-

دانش قرآن علی داند – علی مطلع از آیات قرآن-

بدون شک مراجعه مستقیم به قرآن کریم، اختلافاتی را که پس از پیامبر اکرم (ص) در امت او رخ می دهد مرتفع نخواهد ساخت. در طول تاریخ همواره گروههای مسلمانی که با یکدیگر به مخالفت پرداخته اند به قرآن استناد کرده اند و هر کدام خود را با تمسک به…