مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان منبر

کارگری که با امام زمان در ارتباط بود

 داستانی از یکی زا علمای اصفهان و ماجرای آن شخصی که گفته بود به دیدنم بیا داستانی که توسط استاد محترم حجه الاسلام پناهیان در سخنرانی خود تعریف کرده اند، سه دقیقه از آن را برای  شما آماده کرده ایم ارتباط مردی کارگر با امام زمان داستانی