مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان قم

پادشاه عربستان و آیت الله بروجردی

شهرها انگشترند و «قم» ، نگین قم، هماره حجّت روى زمین تربت قم، قبله عشق و وفاست شهر علم وشهر ایمان و صفاست علما و بزرگان شیعه همواره ارادت خود را نسبت به کریمه اهل بیت نشان داده اند و در عمل به ما آموختند که عزت و بزرگی در سایه…