مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستان شیخ علی حلِّی و منتظرانی که فرار کردند

داستان شیخ علی حلِّی و منتظرانی که فرار کردند

در شهر حلّه خانه ای  بود شبیه به مسجد که بر بالای سردرِ آن،نوشته شده بود: «هذا مقام صاحب الزمان » و مردم از دور و نزدیک به زیارت آن مکان میرفتند. نوشته اند این خانه متعلق به یکی از اهل علم این شهر به نام آقا شیخ علی؛ مردی بسیار زاهد…