مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

داستانی از پسر مهزیار

اموالم را به امام زمان برسان

داستانی که با عنوان اموالم را به امام زمان برسان آوده ایم از پسر مهزیار نقل شده است که: در سفری با کشتی همراه پدرم بودم و مال زیادی به همراه او بود. پدرم، دچار بیماری سختی شد و گفت: «من، در حال مردن هستم.»، و در مورد آن اموال، وصیت…