مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خویی

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم

تعداد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم: در مورد تسبیحات اربعه در رکعت سوم وچهارم اختلاف نظری جزئی بین فقها وجود دارد که ما در این قسمت ذکر خواهیم کرد: آیات عظام امام خمینی ، اراکی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای،…

شرکت در نماز جماعت برای کسی که قرائتش صحیح نیست

  آیات عظام امام خمینی ،اراکی ، بهجت ، تبریزی ، خامنه ای ، خویی ، سیستانی ، زنجانی ، فاضل ، مکارم ،نوری : احتیاط مستحب است. آیات عظام گلپایگانی ،صافی : احتیاط لازم است( مگر اینکه بر او حرج باشد.) آیت الله سیستانی : اگر از حمد…

نماز خواندن زن ومرد نامحرم در مکان خلوت

آیات عظام امام خمینی ، خامنه ای ، خویی ، تبریزی ، نوری ، اراکی ، سیستانی ، بهجت : نماز باطل نیست . احتیاط در نماز نخواندن است ولی اگر بخواند باطل نیست. آیات عظام گلپایگانی ، صافی : نماز باطل است . اما اگر یکی مشغول نماز باشد نامحرمی…

حضور کودک ممیز در صف جماعت

آیات عظام امام خمینی ، خامنه ای ، خویی ، زنجانی ، تبریزی ، سیستانی ، اراکی ، فاضل ،نوری : اگر نماز میخواند چنانچه نداند نماز او باطل است یا شک دارند میتوانند اقتدا کنند. آیات عظام صافی ، گلپایگانی : اگر شک داشته باشد که نمازش…

یاد آوری تشهد فراموش شده پیش از رکوع

آیات عظام امام خمینی ، اراکی ، خامنه ای ، سیستانی ، زنجانی ،گلپایگانی ،مکارم ، نوری ، فاظل : بنیشیند و تشهد را بخواند ونماز را ادامه دهد. آیات عظام تبریزی ، صافی ، گلپایگانی ، خویی : بنشیند و تشهد بخواند و ادامه نماز و بنا…

بلند شدن غیرارادی پیشانی از محل سجده

آیاتعظام امام خمینی ، خامنه ای ، سیستانی ، زنجانی ، مکارم ، اراکی ، خویی ، فاضل ، تبریزی، نوری: در صورت امکان نباید بگذارد به محل سجده برگردد ویک سجده محسوب می شود هر چند ذکر نگفته باشد. آیات عظام صافی ، گلپایگانی (بنا بر…

سجده بر فرش ومانند آن در حال تقیه

آیات عظام تبریزی خامنه ای ، خویی ، سیستانی ، فاضل ، صافی ، مکارم ، (بنابر احتیاطواجب: گلپایگانی) : در صورت امکان باید به جایی برود که بر چیزی که سجده بر آنصحیح است سجده کند. آیات عظام اراکی ، امام خمینی ، نوری : می تواند بر فرش…

ترک سوره در تنگی وقت و ناچاری

آیات عظام اراکی ، بهجت،تبریزی،خامنهای،امام خمینی،خویی،سیستانی،صافی،فاضل،گلپایگانی،نوری: نباید سوره را بخواند. آیت الله مکارم: میتواند سوره را ترک کند. آیت الله زنجانی: میتواند سوره را ترک کند بلکه اگر مستلزم ضرر اساسی…

نیت وضوی نیابتی

آیات عظام امام خمینی ،گلپایگانی ، خویی ، تبریزی ، صافی ، زنجانی ، نوری ، بهجت ، مکارم ، خامنه ای ،اراکی : فقط وضو گیرنده نیت کند و نیت نائب لازم نیست. آیت الله فاضل : بنابراحتیاط واجب باید هر دو نیت کنند. آیت الله سیستانی : اگرنائب…