مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خوش بحال منتظران امام زمان

خوش بحال منتظران امام زمان

خوش بحال منتظران امام زمان خوشا آنان که مهدی یارشان بی بهشت جاودان مأوایشان بی خوشا آنانکه در بازار دنیا عزیز فاطمه کالایشان بی منتظر بودن و انتظار امام غائب راحت نیست!اصلا کار هر کسی نیست.مرد میخواهد.... امام صادق علیه السلام…