مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خوشبختی در اخرالزمان

صداقت و راستی در زندگی

خصوصیات اولیه و ذاتی انسان قابل تغییر و دستخوش نمی باشد.مثلا یک فردی که دزدی می کند بطور اتفاقی و بدون دلیل و انگیزه نمی تواند به یک انسان خوب تبدیل شود.بهترین راه رسیدن به حقیقت صادق بودن است ممکن است بعضی اوقات از راه غیرصادقانه به…