مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خواب احمدالحسن

۸۴. ادعای احمد اسماعیل (احمد الحسن) ۹

احمد اسماعیل همانطور که بر «خوابهای متعدد پیروانش» تاکید می کند، به برخی احادیث نیز برای ارزش مند ساختن این خوابها اشاره می نماید. توضیح اینکه در برخی احادیث وارد شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس مرا در خوابش ببیند…