مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خروج یمانی

احمدالحسن روایات یمانی را به بازی گرفته است؟!

احمدالحسن روایات یمانی را به بازی گرفته است؟! اصل یمانی بر اساس چهار-پنج روایت، یکی از پنج علائم قطعی است. این علائم از حتمیات شمرده شده و یمانی یکی از این هاست که در روایات آمده: «و الیمانی من المحتوم» در این جا خود یمانی ذکر…

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی مثل دانه های تسبیح

خروج سفیانی و یمانی و خراسانی مثل دانه های تسبیح بر اساس روایات، خروج یمانی و سفیانی  و خراسانی در همان شش ماهه منتهی به ظهور اتفاق می افتد. این سه خروج بر اساس روایات، با هم اتفاق می افتند. در روایت می فرماید: «… فِی سَنَهٍ…