مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا و ولایت تکوینی

سر درس امامت ۶۷ (ولایت تکوینی از منظر عقل ۱)

در مباحث گذشته ثابت نمودیم که اصل ولایت تکوینی در قرآن کریم به رسیمت شناخته شده است و مراتبی از آن برای پیامبران و امامان و حتی افرادی فروتر از ایشان به اثبات رسیده است. اینک در درسهای پیش رو بر آنیم تا این مساله را به عقل عرضه نموده و…