مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا و مخلوقات

سر درس امامت ۶۸ (ولایت تکوینی از منظر عقل۲)

«اثر گذاری مخلوقات خدا» مساله ای است که آن را به وفور در دنیای پیرامون خویش مشاهده می کنیم، اساسا همینکه چشم باز کنیم و موجودی را ببینیم می توانیم اثری برای آن تصور نمائیم که بدون شک به اذن خدای متعال برای او فراهم شده است. روشن است که…