مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا و تعیین امام

سر درس امامت۱۳( انتخاب امام تنها به دست خدا، پیام سوم آیه ابتلاء (۱))

در نکات قبل گذشت که مقام امامت برتر از مقام نبوت است، مقامی است که قهرمان توحید در سنین پیری پس از آزمایشاتی سخت و دشوار به آن رسید. حال آیا می توان انتخاب افراد را برای این مقام برای غیر خداوند متعال تجویز کرد؟ آیا مردم می توانند…