مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا مهربان

سر درس امامت ۸۸ (شفاعت، اولین نتیجه ولایت تکوینی ۳)

گاهی بر سر زبانها این اشکال را می شنویم: آیا شفاعت کنندگان از خدا مهربان تر هستند! این چگونه ممکن است؟ آیا خدا خود نمی توانست ما را به بهشت ببرد و اساسا چه نیازی به وساطت شفاعت کنندگان وجود دارد؟ به نظر می رسد با تصور دقیق ولایت تکوینی…