مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا شناسی و امام

سر درس امامت ۶۹ (ولایت تکوینی از منظر عقل ۳)

قدرت نمائی خدا در جای جای نظام هستی مشهود است. آسمانها و کهکشانهای دور دست همه قدرت او را فریاد می کنند، زمین و جانداران کوچک و بزرگ موجود در آن همه شاهدی گویا بر قدرت او هستند. اوست که آب را می آفریند و رمز حیات و زندگی در زمین را در…