مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خدا در قرآن

سر درس امامت۱۴(انتخاب امام تنها به دست خدا، پیام سوم آیه ابتلاء (۲))

گذشت که انتخاب امام توسط مردم ممکن نیست زیرا امامت برتر از نبوت است و همانطور که انتخاب نبی از حوزه کاری مردم خارج است، انتخای امام نیز اینچنین است. در این نکته از زاویه دیگری این پیام را بررسی می کنیم. در مباحث قبل خواندیم که…