مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

خانواده خوب

مسیر ایمان برای خانواده مهدوی

فرزندان خانواده اگر در مسیر ایمانی خانواده قدم بردارد و با ایمان پدر و مادر خود همگام باشد در آخرت هم بدانها ملحق خواهد شد و در بهشت برین هم خانواده ای با هم خواهند بود و اگر فرزندان نسبت به برخی مسائل کوتاهی نمایند و نسبت به اعمال خود…