مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حیوان صفت کیست؟

احمدالحسن حیوان صفت است؟

احمد بصری در کتاب وهم الالحاد، علمای وهابیت را حیوان صفت نامیده و گفته است: «آنان دیگران را تکفیر می کنند و به پیروان آدمکش خود جواز سر بریدن دیگران را اعطا می کنند. این خود بزرگترین دلیل بر این است که آنها از لحاظ عقیدتی، فکری، و علمی…