مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حیدر مشتت

۸۶. ادعای حیدر مشتت

در سالهای اخیر فردی به نام «حیدر مشتت» خود را به عنوان یمانی معرفی کرد. وی یکی از شاگردان مدرسه شهید محمد صادق صدر بود که در همان ایام حرکتش را آغاز کرده و دعوتش را فقط برای عده‌ای خاص ابراز کرد. او ابتدا ادعا کرد که همان قحطانی موعود…