مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت پیامبر(ص)

دیدگاه اسلام در نوع حکومت

دیدگاه اسلام از دیدگاه اسلام می توان گفت که تشکیل حکومت الهی- مردمی می باشد. حکومت باید بر اساس دین باشد و ابتداءا از آن خداست و در طول آن این انسان است که به خلیفه اللهی می رسد و برای تشکیل آن مردم نقش به سزائی دارند به طوریکه…