مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت مهدوی و عدالت

«ارائه نظام قانونمند برای تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۹

«ارائه نظام قانونمند برای تحقق عدالت»عدالت ورزی در عصر ظهور۶۹ بدون شک تحقق عدالت در بستر هر جامعه ای، نیازمند بهره مندی از قانونی کامل است که مصالح تمامی افراد را مد نظرقرار داده باشد. همواره تخلف از قوانین از یک سو و اعمال قانون های…