مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت در عصر غیبت

مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت

کارآمدیِ حکومت به پذیرش مردم بستگی دارد و بدون خواست مردم، حاکمیتِ مشروع تحقق‌پذیر نخواهد بود، به ویژه آن‌که حاکمیت تحمیلی و استبداد ی بر پایه متون و منابع اسلامی (جز به رأی شماری از اهل سنّت) مشروع و جایز به شمار نمی‌رود. بدون همراهی و…

تقویت فرهنگ نیابت

همه می خواستند بدانند بعد ازامام حسن عسگری(ع) چه کنند؟مسائل دین راازچه کسی بپرسند؟و..... امام فرمودند:درغیبت اوآن چه عثمان بن سعید می گوید بپذیرید واز اوفرمان ببرید که او جانشین امام شماست. وپس ازاو... سپس نایب چهارم علی بن محمد سمری…