مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت اسلامی قبل از انقلاب مهدی

هشدار امام خمینی نسبت به نگرش های انحرافی در باره انتظار فرج

هشدار امام خمینی نسبت به نگرش های انحرافی در باره انتظار فرج امام خمینی (ره) از کسانی است که جریان ظهور مصلح کل و عدل گستر جهانی را هم در آثار و اندیشه متجلی کرده و هم در میدان عمل درباره مهدویت از جنبه های مختلف به طور زنده، آموزنده و…