مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت اسلامی،ولایت فقیه،دمکراتیک ترین کشور،دموکراسی،

ماهیت واقعی دموکراسی ۱

پشت پردۀ دموکراسی(۱) به نظر می رسد مدعیان کنونی دموکراسی به دنبال منافع خود و ادامه استعمار کشورهای ضعیف می باشند.لذا در هر جایی که با منافع آنها در تضاد باشد به راحتی کنار می گذارند. در کشور ایران به سال ۱۳۵۷ اکثریت مردم خواهان حکومت…