مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکومت،خلیفه

هدف از تشکیل حکومت اسلامی

هدف از تشکیل حکومت اسلامی مهمترین هدفی که حکومت اسلامی به همراه دارد، دو چیز است: اول، انسان ها را به سوی خلیفه الله شدن، راهنمایی کردن و مقدمات سیر و سلوک آنان را فراهم نمودن و دوم، کشورهای اسلامی را مدینه فاضله ساختن، مبادی تمدن راستین…