مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حکمت در بین مردم

«رواج حکمت در بین مردم»تکامل اخلاق در عصر ظهور۶۲

«رواج حکمت در بین مردم»تکامل اخلاق در عصر ظهور۶۲ انسانها برای گوشه محدودی از این دنیای فانی چه خونها که نریخته و نمی ریزند. بزرگترین جنایت های بشری در طول تاریخ، مربوط به همین منازعاتی است که در خصوص گوشه محدودی از دنیا ـ نظیر بخشی از یک…