مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حوزه اختیارات ولی فقیه،قوانین اسلامی،اختیارات ولایت فقیه،حکم ال

حوزه اختیارات ولی فقیه

حوزه اختیارات ولی فقیه در مورد اختیارات ولی فقیه سه نظریه مطرح است. ۱.حوزه اختیارات ولی فقیه در امور حسبی . ۲.حوزه اختیارت ولی فقیه در محدوده مجاز ولایت، اضطرار و حرج است. ۳. حوزه اختیار ولی فقیه در تمام اختیاراتی که پیامبر(ص) از جهت…