مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حق، اکثریت

جایگاه اکثریت در نظام اسلامی

جایگاه اکثریت درنظام اسلامی محور و معیار در نظام اسلامی حق است که از خداوند سرچشمه می گیرد و در نظامهای بشری به ویژه غربی اکثریت می باشد. البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل،«اکثریت» معتیر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان…