مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حطبه غدیر

امیرالمومنین از همه جهات برتر از دیگران است

هیچ مسلمانی در این معنا تردید ندارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر همه بشریت برتری دارد. او نمونه کامل «انسان کامل» است و اخلاق او به تعبیر قرآن «بزرگ و عظیم» دانسته شده است. اینک پس از رحلت این وجود نازنین «چگونه فردی» را باید در…