مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت مهدی -مصلح جهانی – انتظار

وجود مصـلح جهانی در آینده بشـریت

خصوصیات آن مصلح جهانی در روایات اسلامی به نقل شیعه و اهل سنت این گونه است: او از اهل بیت پیامبر (ص) است، ۳۸۹روایت. او از فرزندان امام علی (ع) است، ۲۱۴روایت. او از فرزندان فاطمه (س) است، ۱۹۲روایت. او نهمین فرزند حسین (ع)…