مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت عیسی و ولایت تکوینی

سر درس امامت ۵۴ (ولایت تکوینی در قرآن ۱)

آیا قرآن کریم «ولایت تکوینی» را به رسمیت می شناسد؟ آیا در قرآن، از بندگان مخلص پروردگار، کسانی که اموری خارق العاده را به اذن او انجام دهند وجود دارند؟ پاسخ به این سوال مثبت است و بهتر است برای تفصیل آن این درس و درسهای بعدی تشریح گردد.…