مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضرت زکریا ع

کرامات مادر حضرت عیسی(علی نبینا و علیه السلام)

خداوندحضرت مریم‌(س) را‌ دو بار‌ برگزید: بار اول، قبول کردن او برای عبادت و خدمت به معبد بود و‌ بار دوم آنکه بدون شوهر صاحب فرزندش کرد که این دومی در دنیا فقط به حضرت‌ مریم‌(س) اختصاص دارد‌ و بس. جناب عمران، زنی‌ بسیار‌ صالح‌ و پاکیزه…