مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حضت فاطمه س

تربت بی نشانه زهرا(شعرفاطمی)

خلقِ عالم، بهانه ى زهراست رحمتِ بى کرانه ى زهراست! هیجده سال، ظاهرِ بانوست قَدرِ فهمِ زمانه ى زهراست! بی وضو نامِ او نبُردم اگر... احترامِ ترانه ى زهراست! روزی و برکتِ سحرگاهی از دمِ مادرانه ى زهراست اشکِ شورِ بدونِ…