مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حسینی الاب

سر درس مهدویت ۶۴ (مهدی فرزند امام حسین ۲)

ابن تیمیه روایتی از علی علیه السلام نقل نموده که در آن مهدی موعود از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام محسوب شده است؛ در خصوص این روایت سه نکته در درس پیشین بیان نمودیم و اینک بر آنها می افزائیم: جزری شافعی متوفای ۸۳۳ همین روایت را…