مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حسابرسی نفس

طلب با ادب خوب است

مرحوم دولابی:طلب با ادب خوب است مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: نه! بلکه اصلا ذکر کند تا با خدا مانوس شود. چقدر شیرین است اگر کسی با خداوند و اولیاء او مانوس شود و صحبت کند و هر وقت احتیاج دارد یا الله بگوید. حساب باز کنید.…