مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حامعه منتظر امام زمان

ویژه گی های ناب جامعه منتظر

جامعۀ منتظر جامعه ای است که بر مبنا قرآن و در خط اهداف قرآنی باشد، جامعۀ منتظر جامعه ای است که کلیه فعالیتها و جهت گیری‌هایش مطابق با قرآن و سنت باشد و همواره بکوشد تا روحیۀ انتظار را در میان جامعه تقویت نماید. سیاست آن،…