مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

حالت قلبی

اولین اثر انتظار

از وظائف منتظران ، انتظار کشیدن است و این یک حالت قلبی و درونی میباشد که آثار بیرونی فراوانی دارد. دائما در این فکر است که کی آقایش می آید. پس  اوّلین اثر انتظار، این است که انسان را دائماً به یاد منتظَر می‌اندازد؛  یعنی در حقیقت،…