مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه آرشیو

جمعه سال

پر شد تمام ظرف زمان بی حضور تو

آخرین جمعه ی سال است کجایی آقا؟ آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟ یک نفر عاشق اگر بود زمین می فهمید! عاشقی بی تو محال است کجایی آقا؟ __________ چشمى که داشت تازگى از شبنم نگاه در انتظار با گذر لحظه شد عجین پر شد تمام ظرف…